Formación

Formación 2021-05-06T15:33:06+00:00

FAMILIAS PROFESIONAIS

A Formación Profesional estrutúrase en familias profesionais, existen un total de 26 na formación profesional específica; no noso centro contamos con cinco familias. Nalgúns casos a familia coincide co sector industrial.

Dentro das distintas familias profesionais están os ciclos formativos. Cada familia reúne aqueles ciclos formativos con suficientes características comúns, segundo a afinidade formativa e a semellanza entre os procesos tecnolóxicos empregados e os produtos ou servizos creados a nivel profesional.

CALES SON OS RÉXIMES E AS MODALIDADES NOS ESTUDOS DE FP?

As opcións que podes elixir para realizar os estudos dentro da formación profesional son diversos e seguen unhas condicións diferentes así que é moi probable que atopes unha solución que se adapte as túas necesidades. Contarémosche cada unha delas para que escollas a mellor para a túa situación.

Actualmente, a Formación Profesional pódese cursar por curso completo no réxime ordinario, na modalidade presencial –asistindo diariamente ao centro formativo– ou de xeito parcial por módulos formativos no réxime de persoas adultas, nas modalidades tanto presencial como a distancia.

A matrícula parcial por módulos permite que cada persoa deseñe o seu itinerario formativo en función da súa actividade laboral, das cargas familiares ou doutras actividades, respondendo así ás necesidades e aos intereses persoais ao longo da vida.

FP PRESENCIAL

A duración total dun ciclo de formación profesional é de 2000 horas que están divididas en dous cursos, primeiro e segundo.

Se tes a posibilidade de asistir ao centro podes elixir a MODALIDADE PRESENCIAL. Dentro desta modalidade podes escoller entre o RÉXIME ORDINARIO e o RÉXIME MODULAR.

No RÉXIME ORDINARIO estúdase por curso completo, todos os módulos de primeiro curso ou todos os módulos de segundo, e terás a obriga de asistir diariamente ao centro formativo.

Promociónase a segundo curso cando non queda ningún módulo pendente en xuño ou cando a suma das horas do currículo dos módulos suspensos non superan as 300 horas.

As faltas de asistencia, non xustificadas, permitidas é de un 10% das horas totais de cada módulo, se consumes máis poderás perder a avaliación continua, isto quere dicir que xa non terás a posibilidade de examinarte por trimestre pero terás a posibilidade de que te avalíen en xuño nun exame final no que se inclúen todos os contidos do módulo, pois se non recibes a baixa de oficio seguirás pertencendo ao Centro coma estudante.

Na guía do alumnado tes máis información que pode ser do teu interese. En xeral estes ciclos impártense en horario de mañá.

No RÉXIME MODULAR PRESENCIAL estúdase por módulo, poderás matricularte dos módulos que queiras, tanto de primeiro coma de segundo, sempre que ao sumar as horas non se superen as 1000 horas.

Para realizar a matrícula no réxime de persoas adultas é preciso ter cumpridos os 18 anos no ano natural no que se inicien os estudos.

En relación a este réxime recoméndase facer a matrícula dos módulos de primeiro antes que os de segundo pois en moitas ocasións os coñecementos adquiridos nos módulos de primeiro son necesarios para acadar o éxito nos módulos do último curso.

Neste réxime, ao ser presencial, terás a obriga de asistir ao centro formativo no horario establecido.

As faltas de asistencia, non xustificadas, permitidas é de un 10% das horas totais de cada módulo, se consumes máis poderás perder a avaliación continua, isto quere dicir que xa non terás a posibilidade de examinarte por trimestre pero terás a posibilidade de que te avalíen en xuño nun exame final no que se inclúen todos os contidos do módulo, pois se non recibes a baixa de oficio seguirás pertencendo ao Centro coma estudante.

Na guía do alumnado tes máis información que pode ser do teu interese. En xeral estes ciclos impártense en horario de tarde.

TODOS OS HORARIOS DE MODULAR ESTÁN PUBLICADOS DENTRO DA OFERTA FORMATIVA DE CADA FAMILIA PROFESIONAL.

ESTES HORARIOS PUBLÍCANSE A FINAIS DE XUÑO ANTES DO INICIO DO PERIODO DE MATRÍCULA.

GRAO MEDIO

MP0006 Metroloxía e ensaios
MP0007 Interpretación gráfica
MP0091 Trazado, corte e conformación
MP0092 Mecanizado
MP0093 Soldadura en atmosfera natural
MP0094 Soldadura en atmosfera protexida
MP0095 Montaxe
MP0096 Formación e orientación laboral
MP0097 Empresa e iniciativa emprendedora
.

CURRICULO

MP0636 Estética de mans e pés
MP0640 Imaxe corporal e hábitos saudables
MP0643 Márketing e venda en imaxe persoal
MP0842 Peiteados e recollidos
MP0843 Coloración capilar
MP0844 Cosmética para peiteado
MP0845 Técnicas de corte do cabelo
MP0846 Cambios de forma permanente do cabelo
MP0848 Peiteado e estilismo masculino
MP0849 Análise capilar
MP0851 Formación e orientación laboral
MP0852 Empresa e iniciativa emprendedora
.

CURRICULO

MP0542 Control de almacén
MP0782 Formación e Orientación Laboral
MP0780 Instalación de carpintaría
MP0781 Instalación de estruturas de madeira
MP0779 Instalación de moblaxe
MP0538 Materiais en carpintaría e moble

CURRICULO

MP0260 Mecanizado básico
MP0452 Motores
MP0453 Sistemas auxiliares do motor
MP0454 Circuítos de fluídos: suspensión e dirección
MP0455 Sistemas de transmisión e freada
MP0456 Sistemas de carga e arranque
MP0457 Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo
Mp0458 Sistemas de seguridade e confortabilidade
MP0459 Formación e orientación laboral
MP0460 Empresa e iniciativa emprendedora
.

CURRICULO

MP0995 Construción
MP1004 Cubricións
MP0997 Fábricas
MP1000 Formigón armado
MP1005 Impermeabilizacións e illamentos
MP0996 Interpretación de planos de construción
MP1001 Organización de traballos de construción
.

CURRICULO

GRAO SUPERIOR

MP0744 Aparellos estéticos
MP0745 Estética hidrotermal
MP0746 Depilación avanzada
MP0747 Masaxe estética
MP0748 Drenaxe estética e técnicas por presión
MP0749 Micropigmentación
MP0750 Procesos fisiolóxicos e de hixiene en imaxe persoal
MP0751 Dermoestética
MP0752 Cosmética aplicada a estética e benestar
MP0753 Tratamentos estéticos integrais
MP0755 Formación e orientación laboral
MP0756 Empresa e iniciativa emprendedora
.

CURRICULO

FP A DISTANCIA OU SEMIPRESENCIAL

No RÉXIME MODULAR a DISTANCIA OU SEMIPRESENCIAL estúdase por módulo, poderás matricularte dos módulos que queiras, tanto de primeiro coma de segundo, sempre que ao sumar as horas non se superen as 1000 horas.

Para realizar a matricula no réxime de persoas adultas é preciso ter cumpridos os 18 anos no ano natural no que se inicien os estudos.

En relación a este réxime  recoméndase facer a matrícula dos módulos de primeiro antes que os de segundo pois en moitas ocasións os coñecementos adquiridos nos módulos de primeiro son necesarios para acadar o éxito nos módulos do último curso. Ademais na modalidade a DISTANCIA ou SEMIPRESENCIAL aconséllase ter coñecementos relacionados coa ensinanza que se imparte pois os contidos e as esixencias sos as mesmas que na modalidade presencial.

Neste réxime non é obrigatorio asistir ao Centro, os contidos están dispoñibles nunha plataforma da Consellería a que podes acceder cando teñas o usuario concedido.

Disponse de titorías individuais, cando se solicita un encontro co profesorado da materia, ou titorías colectivas presenciais, cando se procura traballar en grupo facendo unha práctica para acadar os contidos dos que dispós na plataforma. Os horarios de cada tipo de titoría estará dispoñible cando se inicie o curso, e sempre se mantén ao longo da duración do módulo.

En xeral estes ciclos teñen as titorías colectivas en horario de tarde.

TODOS OS HORARIOS  DE MODULAR ESTÁN PUBLICADOS DENTRO DA OFERTA FORMATIVA DE CADA FAMILIA PROFESIONAL.

ESTES HORARIOS PUBLÍCANSE A FINAIS DE XUÑO ANTES DO INICIO DO PERIODO DE MATRÍCULA.

GRAO SUPERIOR

MP0562 Estruturas de construción
MP0563 Representacións de construción
MP0564 Medicións e valoracións de construción
MP0565 Implantacións de construción
MP0566 Planificación de construción
MP0769 Urbanismo e obra civil
MP0770 Redes e servizos en obra civil
MP0771 Levantamentos topográficos
MP0772 Desenvolvemento de proxectos urbanísticos
MP0773 Desenvolvemento de proxectos de obras lineais
MP0775 Formación e orientación laboral
MP0776 Empresa e iniciativa emprendedora
.

CURRICULO

MP0162 Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica
MP0163 Programación da produción
MP0165 Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental
MP0245 Representación gráfica en fabricación mecánica
MP0246 Deseño de construcións metálicas
MP0247 Definición de procesos de construcións metálicas
MP0248 Procesos de mecanizado, corte e conformación en construcións metálicas
MP0249 Procesos de unión e montaxe en construcións metálicas
MP0251 Formación e orientación laboral
MP0252 Empresa e iniciativa emprendedora
.

CURRICULO

Consulta o horario antes de facer a matrícula.

Este horario atoparalo no bloque do ciclo de CONSTRUCIÓNS METÁLICAS, dentro da OFERTA FORMATIVA da FAMILIA DE FABRICACIÓN MECÁNICA no botón “HORARIO DISTANCIA”.

OS HORARIOS PUBLÍCANSE A FINAIS DE XUÑO.

FP DUAL

É unha modalidade de formación profesional que ten como finalidade a cualificación profesional das persoas nun réxime de alternancia de actividade laboral nunha empresa coa actividade formativa nun centro educativo.

A FP dual integra os tres piares que sustentan o proceso de formación dun profesional: formación curricular (específica do ciclo formativo), traballo na empresa e formación complementaria (específica para os procesos produtivos da empresa), combinando a asistencia do alumnado no centro educativo coa súa formación e o seu traballo na empresa.

Os centros e as empresas comparten as responsabilidades formativas para que as ensinanzas profesionais se adecúen ás necesidades do mercado laboral.

GUÍA BÁSICA DE FP DUAL
FP DUAL EN GALICIA
FOLLETO DA FP DUAL

FP DUAL. COMEZO NO CURSO 2020_2021

SOLDADURA E CALDEIRARÍA

CICLO MEDIO

Colabora INDUSTRIAS CEE S.L., JESÚS RIVEIRO S.L., MECANIZADOS MOÁN S.L., MONTAJES MECÁNICOS DE GALICIA S.L., e TALLERES ANTONIO ARIJÓN S.L.

VER CONVENIO

CURRÍCULO

MECANIZADO

CICLO MEDIO

Colaboran INDUSTRIAS CEE S.L., MAXIMINO SEOANE S.L., MECANIZADOS MOÁN S.L., e TUMBADOIRO S.L.

VER CONVENIO

CURRÍCULO

CARROZARÍA

CICLO MEDIO

Colaboran BREOGÁN MOTOR S.L.

VER CONVENIO

CURRÍCULO

FP DUAL. COMEZO NO CURSO 2019_2020

SOLDADURA E CALDEIRARÍA

CICLO MEDIO

Colabora MANTIÑÁN LESTAYO S.L., MALASA GRUPO S.L., e METALES Y MUEBLES ESPECIALES S.L.

VER CONVENIO

CURRÍCULO

ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓBILES

CICLO MEDIO

Colaboran AUTOCARES ANTONIO VÁZQUEZ S.A., ARRIVA GALICIA S.L., LOUZAO VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.L.U., NOVO CAMIÓN & BUS S.L.U., MANUEL REY S.A. BETANZOS, MANUEL REY VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.L.U., TALLER MECÁNICO MARINEDA, SCG., TAVEINCO S.L.,

VER CONVENIO

CURRÍCULO

PROXECTOS DE EDIFICACIÓN

CICLO SUPERIOR

Colaboran CARPINTERÍA METÁLICA ALUMAN S.L., MALASA GRUPO S.L., SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES ALVEDRO S.L.

VER CONVENIO

CURRÍCULO

ESTÉTICA INTEGRAL E BENESTAR

CICLO SUPERIOR

Colabora EUROSTARS HOTEL COMPANY, S.L.U

VER CONVENIO

CURRÍCULO

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE

Un certificado de profesionalidade é un documento que acredita a un traballador/a en unha cualificación profesional do Catálogo Nacional das Cualificaciones Profesionais. Teñen validez en todo o territorio nacional.

Posuír un certificado de profesionalidade supón sen dúbida incrementar substancialmente o teu curriculum profesional, xa que, ao ser un documento oficial, valórase en calquera proceso de selección que convoque a Administración Pública, e acredítate profesionalmente ante a empresa privada.

COMO SE OBTÉN DEVANDITO CERTIFICADO?

Para obter o certificado, o alumnado debe estar en posesión das certificacións parciais das distintas Unidades de Competencia que compoñen o Certificado.

Para obter unha Unidade de Competencia ten as seguintes vías:

  • Superar os módulos formativos correspondentes, mediante a realización e avaliación das accións formativas pertinentes.
  • Participando nas probas que respecto diso convoque a Administración correspondente para a devandita UNIDADE DE COMPETENCIA, baseándose no Real Decreto 1224/2009 de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral ou de vías non formais de formación.
  • Mediante a convalidación da UNIDADE DE COMPETENCIA por estar en posesión da devandita UNIDADE a través da Formación Profesional do sistema educativo.

As Administracións competentes levarán un rexistro nominal por especialidades tanto das acreditacións das UNIDADES de COMPETENCIA como dos Certificados que expidan. Os Centros autorizados para a impartición dos módulos formativos deberán entregar á Administración un acta de avaliación dos alumnos que participasen, indicando nos termos de apto/non apto a superación do módulo. Dita acta será o referente para a Certificación da Unidade de competencia.

O CIFP Someso é un centro autorizado polo que ao longo do ano impártense cursos das distintas familias profesionais existentes para conseguir estes certificados de profesionalidade.

Se queres información sobre este tema deberás poñerte en contacto co Centro.

MÁIS INFORMACIÓN

Localización e contacto

15024513
Someso 6, 15008, A Coruña, Galicia, España

Phone: 881 880 001

Web: cifpsomeso.edu.es

Relación con empresas

re@cifpsomeso.edu.es

Programas internacionais

international@cifpsomeso.edu.es

Acreditación e probas

acreditacion.cifp.someso@edu.xunta.gal

Buzón de suxestións

Mandar suxestión